مشخصات هندسی

جدول مشخصات پلی بوت

Polybooth(cm)b  (cm)h1 (cm)h2(cm)h3 (cm)b1 (cm)b2 (cm)a1 (cm)a2 (cm)W (kg/m2)A (cm^2)

I  (cm^4)

1630641677272410165001104127104
1832641877272410165201130150696
2034642077272410165371156176621
2236642277272410165551182204898
2438642477272410165731208235627
2640642677272410165921234268819
2842642877272410166101260304584
3044643077272410166281286342547
3246643277272410166461312383689
3448643477272410166651338427534
4054644077272410167201416

575808


h:ارتفاع سقفw:وزن سازه ای سقف بدون در نظر گرفتن وزن کف سازی
b:فاصله آکس تا آکس قالب پلی بوتA:سطح مقطع تیرچه بتنی   I شکل
h1:ارتفاع پلی بوتI:ممان اینرسی مقطع تیرچه بتنی  I شکل
h2: ضخامت بتن رویهa1:فاصله بین دو قالب پلی بوت
h3: ضخامت بتن زیرین
;