مراحل اجرای دال مجوف پلی بوت

1.بستن قالب تخت زیرین دال

2. بستن شبکه آرماتور پایین دال

3.چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی

4.بستن شبکه آرماتور بالای دال

5.بتن ریزی یک مرحله ای به جهت وجود سوراخ در قالب

6.بازکردن قالب ها

;