دستورالعمل اجرایی

دستور العمل اجرائی سقف مجوف با پلی بوت :

1-پس از قالب بندی سقف و بستن میلگرد تیرها و شبکه زیر و میلگردهای تقویتی در بازشو ها و سایر نقاط با رعایت کاور مناسب بتن، قالب های پلی بوت را طبق نقشه با حداقل فاصله 10 سانتیمتر بین دو قالب، جاگذاری و شبکه بالا همراه میلگردهای تقویتی طبق نقشه اجرا شود.

2-سنجاقی ها طبق نقشه اجرائی در جای خود کاملا محکم گردد.

3-شبکه میلگرد فوقانی را به قویترین اجزاء زیر سازی قالب بندی سقف، با سیم 5/2، در فواصل 1 تا 5/1 متری محکم نموده تا از بلند شدن احتمالی قالب های پلی بوت در حین بتن ریزی جلوگیری بعمل آید.

4-پیش خیز در وسط دهانه ها L/240 در نظر گرفته شود.

5-سقف را به چند قسمت فرضی تقسیم و از یک قسمت بتن ریزی را شروع و در مرحله اول تا ارتفاع 15 تا 20 سانتیمتر بتن ریخته و با ویبره 5/1 اینچ اطراف قالب ها و تیرها را ویبره نموده و با میله بصورت دستی بتن درون سوراخ پلی بوت ویبره شود. بلافاصله در مرحله دوم تا ارتفاع مورد نظر روی بتن مرحله اول، بتن ریزی و ویبره و تسطیح گردد و همین مراحل در قسمت های بعدی اجرا شود.

6-اسلامپ بتن مرحله اول 12 تا 15 سانتیمتر همراه با روان کننده و اسلامپ مرحله دوم میتواند 10 تا 12 سانتیمتر بدون روان کننده باشد. و بزرگترین سنگدانه بتن از 5/2 سانتیمتر بیشتر نباشد.

7-زمان باز کردن سقف طبق نظر مشاور و ناظر میباشد و هنگام اجرای سقف بعدی ضروری است که قسمت های میانی سقف قبلی در فواصل حداکثر 5/1 متری با جک یا اسکافلد محکم شود.

8-توصیه می شود دیوار چینی در هر طبقه پس از اجرای حداقل دو سقف بعدی انجام گیرد.

;